Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2018-09-01

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 01.09.2018 r. uwzględnia w naszej ocenie obecny stan prawny.

Zakres zmian

Bezpłatna pomoc prawna

Ustawowa nieodpłatna pomoc prawna

Od 2019 roku zwiększy się dostępność do nieodpłatnej pomocy prawnej. Będzie do niej uprawniony każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów korzystania z odpłatnych usług prawniczych. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie tylko spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. Nowością jest rozszerzenie zakresu usług o mediacje oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane przez organizacje pozarządowe. Poradnictwo będzie polegało na udzieleniu porady osobie, która chce samodzielnie rozwiązać zgłaszany problem. Ustawa określa, że będą to w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, czyli o uprawnieniach do świadczeń pieniężnych zwiększających ochronę socjalną np. emerytury, renty, świadczenia z pomocy społecznej. 

Pomoc społeczna

Kryterium dochodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2018.1358)  od 1 października 2018 r. wzrosną  kryteria dochodowe brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej. Dla osób samotnie gospodarujących kwota kryterium dochodowego wyniesie 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. 

Świadczenia pieniężne

Od 1 października 2018 r.  wzrośnie do wysokości 645 zł maksymalna kwota zasiłku stałego.

Świadczenia rodzinne

Zasiłek pielęgnacyjny

Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego, jego wysokość wyniesie 184,42 zł . Kolejna podwyżka jest przewidziana w następnym roku - od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał w kwocie  215,84 zł..

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Od 1 listopada 2018 r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniesie 620 zł.

Zasiłek dla opiekuna

Od 1 listopada 2018 r. wysokość zasiłku dla opiekuna wyniesie 620 zł.

Zadłużenia i egzekucja komornicza

Przedawnienie roszczeń

W lipcu br. weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego skracająca ogólny termin przedawnienia roszczeń z 10 lat do 6 lat. Termin przedawnienia roszczeń o świadczenie okresowe oraz termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie uległ zmianie i wynosi 3 lata.  W nowych przepisach obowiązuje jednak zasada, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że jeśli wierzyciel będący przedsiębiorcą występuje z pozwem przeciwko konsumentowi, sąd ma obowiązek z urzędu – czyli bez zarzutu czy wniosku ze strony konsumenta -  zbadać czy dług jest przedawniony i jeśli doszło do przedawnienia – powództwo zostanie oddalone.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • izba lekarska
 • seminarium
 • renovabis
 • fio
 • Google
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • oblaci
 • IPS
 • zthiu
 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC